Inteligentne specjalizacje regionu

Inteligentne specjalizacje regionu

W lutym 2014 r., Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjęto „Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Ten kluczowy dokument był konsultowany z wieloma środowiskami, m.in. przedsiębiorcami, naukowcami z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w pracach nad wyborem regionalnych specjalizacji byli także specjaliści z Banku Światowego. „RIS3” określa priorytety i cele strategiczne polityki innowacyjnej w województwie świętokrzyskim na najbliższych sześć lat.

 

Strategia jest dokumentem, który stanowi integralną część porządku strategicznego wyznaczonego przez „Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”. „SRWŚ” wyznacza główne kierunki rozwoju województwa i wskazuje na istniejące ekonomiczne potencjały, a celem „RIS3” jest dalsze rozwinięcie tych potencjałów.

 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego to branże/sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego. Mają one największy potencjał, mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji jest priorytetem dla Województwa.

 

Zgodnie z zapisami „RIS3” Województwo Świętokrzyskie posiada cztery główne inteligentne specjalizacje oraz trzy horyzontalne, które wspomagają osiągnięcie celu strategicznego RIS3. Głównymi inteligentnymi specjalizacjami są:

  • zasobooszczędne budownictwo,
  • przemysł metalowo-odlewniczy,
  • turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  • oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

 

Specjalizacjami horyzontalnymi są

  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
  • zrównoważony rozwój energetyczny
  • oraz branża targowo-kongresowa.

 

Inteligentne specjalizacje wertykalne charakteryzują się dużym potencjałem innowacyjnym i mają istotny wpływ na gospodarkę województwa. Z tego powodu dalsza ekspansja oparta na wiedzy i innowacjach daje nadzieję na ich szybki wzrost, a to z kolei przełoży się na przyspieszenie rozwoju województwa i stworzenia nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Umożliwi także rozwój branż pokrewnych. Budownictwo i przemysł metalowo-odlewniczy posiadają już obecnie duży wpływ na gospodarkę województwa i są silnie zakorzenione w jego krajobrazie ekonomicznym. Obszary związane z nowoczesnym rolnictwem i przetwórstwem spożywczym oraz turystyką zdrowotną i prozdrowotną cechują się dużym potencjałem, ich wpływ na obecną sytuację gospodarczą woj. Świętokrzyskiego rośnie z każdym rokiem, a dzięki „inteligentnemu” wsparciu wzrost ten będzie jeszcze szybszy. Wybrane specjalizacje stanowią więc połączenie ugruntowanych już mocnych stron województwa ze spojrzeniem perspektywicznym.

 

Specjalizacje horyzontalne pełnią rolę wspomagającą i będą wzmacniać wzrost głównych specjalizacji. Zarówno ICT, EWE, jak i branża targowo-kongresowa są odpowiednimi katalizatorami ponieważ są one używane w obszarach głównych specjalizacji horyzontalnych, co przyczyni się do bardziej dynamicznego rozwoju głównych obszarów specjalizacji.

 

Trafny wybór inteligentnych specjalizacji (IS) ma duże znaczenie dla świętokrzyskich przedsiębiorców.

Udostępnij: