To się opłaca! RESINDUSTRY w Austrii

O perspektywach rozwoju sektora OZE z interesariuszami projektu RESINDUSTRY

III Seminarium Interesariuszy

Interreg Europe RESINDUSTRY

“Policies for Renewable Energy Sources in industry”

INTERREG EUROPE - PGI06158

co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)

 

Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Kielce – Szerzawy – Cedzyna – Kielce

9.00 – 14.30, Czwartek, 29 lipca 2021 r.

 

 

      Przedstawiciele Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zorganizowali III spotkanie interesariuszy projektu RESINDUSTRY (Interreg Europa) w dniu 29 lipca 2021 r. W wydarzeniu wzięli udział interesariusze projektu, tj. m.in., przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o., Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, firmy EkoEnergia  sp. z o.o., ZOZ Końskie,  Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, Trade-Off, oraz firm Elawan Energy, IT Control i EPP Property Management sp. z o.o.

         Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w projekcie, ale również do omówienia propozycji wsparcia projektów związanych z OZE i efektywnością energetyczną w nowej, unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Tę tematykę przybliżyła uczestnikom Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, która przedstawiła założenia nowego programu regionalnego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego oraz propozycje podziału wsparcia funduszy spójności pomiędzy poziom krajowy i regionalny
w ramach Celu 2. polityki spójności Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.

          Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu. Przedstawiono efekty międzynarodowego IV Spotkania Międzyregionalnego, które odbyło się zdalnie w lutym 2021 roku. Omówiono również
przykłady dokumentów jakie stworzono w ramach realizacji projektu, tj. analizę rynkową pt. „Optymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze przemysłu w województwie świętokrzyskim” oraz ewaluacje regionalne. Szablon ewaluacji został opracowany przez Urząd Marszałkowski. Następnie eksperci Urzędu Marszałkowskiego konsultowali, oceniali i redagowali uzupełnione przez partnerów zagranicznych szablony w/w ewaluacji. W trakcie konferencji wskazano konkretne działania wynikające z zapisów projektowych, które będą  realizowane w latach 2021 – 2022.

           III Seminarium Interesariuszy RESINDUSTRY towarzyszyły wizyty studyjne na Politechnice Świętokrzyskiej i na farmie wiatrowej w miejscowości Szerzawy. Dzięki uprzejmości Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić budynek CENWIS Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego należący do Politechniki. Wiceprezes firmy IT Control Pan Aleksander Matys zaprezentował instalację fotowoltaiczną oraz tzw. wirtualną elektrownię, czyli centrum zarządzania mikro-siecią energetyczną na terenie Uczelni, w skład której wchodzą następujące elementy: automatyka do monitorowania produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, system zbierania
i przetwarzania danych numerycznych, system monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej, stanowisko dyspozytorskie, stacja pogodowa do profesjonalnych badań i rejestracji danych. Następnie goście mieli okazję poznać Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił główne założenia prowadzonych projektów badawczych dotyczących paliwa wodorowego oraz sposobów gaszenia płonącej instalacji fotowoltaicznej.

            Kolejnym punktem agendy spotkania była wizyta studyjna na farmie wiatrowej w miejscowości Szerzawy w gminie Pawłów, gdzie przedstawiciel firmy Elawan Energy Pan Michał Górski omówił szczegóły instalacji składającej się z pięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 10MW.

Projekt pn. „Polityki dla źródeł energii odnawialnej w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europa, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Dotyczy on wykorzystania
źródeł energii odnawialnej w przemyśle, a jego celem jest wypracowanie dobrych praktyk w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu wskutek obniżenia rachunków za energię.

 

Projekt RESINDUSTRY a nowa unijna perspektywa

Interreg Europe RESINDUSTRY

“Policies for Renewable Energy Sources in industry”

INTERREG EUROPE - PGI06158

co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)

IV Warsztat Międzyregionalny (IW4)

W formie zdalnej

UMWŚ, 23 lutego 2021

8.00 – 12.00

Kierunkom wsparcia proponowanym przez Komisję Europejską w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021 – 2027 poświęcony był IV Warsztat Międzyregionalny z udziałem partnerów zagranicznych w ramach projektu RESINDUSTRY, który odbył się 23 lutego.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli zagraniczni przedstawiciele partnerów projektu RESINDUSTRY, którymi są Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersyteckie Centrum Energooszczędnych Budynków, Uniwersytet Nauk Stosowanych LAB w Finlandii, Agencja Energii Estremadury w Hiszpanii, Regionalna Agencja Energetyczna w Tartu w Estonii, Uniwersytet Nauk Stosowanych Vorarlberg w Austrii i Ministerstwo Gozo w Republice Malty. Partnerom zagranicznym podczas warsztatów towarzyszyli ich interesariusze.

Warto podkreślić, że zdalnie łączyli się również świętokrzyscy interesariusze projektu RESINDUSTRY, wśród których znaleźli się m.in. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., EkoEnergia sp. z o.o., Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Verdo Energy Systems sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o., Doradztwo Energetyczne Trade-Off.

Główna część telekonferencji poświęcona była kierunkom wsparcia proponowanym przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, przedstawiła założenia dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, zaprezentowała również cele polityki finansowej w nowej unijnej perspektywie.

- Projekt RESINDUSTRY ma bardzo duże znaczenie w konsultacjach dotyczących
w szczególności celu 2. Polityki Spójności Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa – powiedziała Anna Kucharczyk.

Podczas spotkania dyskutowano także o linii demarkacyjnej oraz o projekcie Umowy Partnerstwa – dokumentach określających zasady podziału finansowania inwestycji pomiędzy programy wdrażane z poziomu krajowego, ponadregionalnego i regionalnego. Szczególną uwagę zwrócono na typy projektów związane z OZE i efektywnością energetyczną przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw, a podlegające dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ważnym tematem warsztatu były kluczowe rozwiązania w zastosowaniu OZE w regionach partnerskich. Dr Tomasz Fiszer, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawił partnerom zagranicznym instrukcje oraz sugestie dotyczące zbierania danych na temat potencjału regionów w wykorzystaniu OZE. W tym celu przedstawił istotne zasady uzupełnienia szablonu ewaluacji regionalnych danymi dostępnymi w krajach partnerskich. Informacje zawarte w tych szablonach, takie jak, rodzaje i udział źródeł energii wykorzystywanych w przemyśle, planowana redukcja emisji do roku 2030, moc instalacji z zakresu OZE w znaczących dla danego regionu branżach przemysłu oraz wiele innych, pozwolą na określenie profilu danego terenu oraz wskażą możliwości
i sposoby wspierania rozwoju OZE w przemyśle.

Projekt RESINDUSTRY dotyczy wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle. Raport KE „Zużycie energii w przemyśle UE” wymaga odpowiedniego mechanizmu pobudzania OZE w przemyśle. Celem projektu RESINDUSTRY jest wypracowanie dobrych praktyk w kierunku  zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię.

Projekt pn. „Polityki dla źródeł energii odnawialnej w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, Działanie 3.1 Poprawa polityk
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

Interreg Europe RESINDUSTRY

“Polityki dotyczące odnawialnych źródeł energii w przemyśle”

INTERREG EUROPE - PGI06158

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Oddział ds Promocji Gospodarczej Regionu

Departament Inwestycji i Rozwoju

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

II spotkanie interesariuszy


29 stycznia 2021

O OZE w nowej perspektywie finansowej z interesariuszami projektu RESINDUSTRY

Przedstawiciele Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zorganizowali II spotkanie interesariuszy projektu RESINDUSTRY (Interreg Europe) w formie online w dniu 29 lutego 2021 r.

Pani Anna Kucharczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju prowadziła główną część wideokonferencji, poświęconą polityce regionalnej i funduszom europejskim w Świętokrzyskiem na tle nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027.  

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu. Przedstawiono efekty międzynarodowego III Spotkania Międzyregionalnego, które odbyło się zdalnie w październiku 2020 roku, podczas którego partnerzy projektu jak i interesariusze typowali dobre praktyki, uprzednio przedstawione do oceny przez partnerów projektu RESINDUSTRY. Omówiono również przykłady najlepszych praktyk zaprezentowanych przez Województwo Świętokrzyskie.

W trakcie telekonferencji podjęto temat realizacji projektu RESINDUSTRY w dobie pandemii wywołanej wirusem Sars-CoV2. Przedstawiono także główne koncepcje współpracy w ramach RESINDUSTRY oraz konkretne działania wynikające z zapisów projektowych. Zreferowano również program planowany do realizacji w roku 2021. Jednym
z jego elementów są, m.in., wizyty studyjne w krajach partnerskich, które nie odbyły się z powodu obostrzeń wprowadzonych
w związku z pandemią.

Projekt RESINDUSTRY dotyczy wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle. Raport KE „Zużycie energii w przemyśle UE” wymaga odpowiedniego mechanizmu pobudzania OZE w przemyśle. Celem projektu RESINDUSTRY wypracowanie dobrych praktyk w kierunku  zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię. Podczas projektu partnerzy będą wymieniać doświadczenia i przekazywać wiedzę o tym, jak zwiększyć inwestycje w OZE w przemyśle.

Projekt pn. „Polityki dla źródeł energii odnawialnej w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


Interreg Europe RESINDUSTRY

“Polityki dotyczące odnawialnych źródeł energii w przemyśle”

INTERREG EUROPE - PGI06158

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Warsztat Międzyregionalny 3 (IW3)

Online

Czwartek, 22 października 2020

 

Trzeci Warsztat Międzyregionalny dla partnerów i interesariuszy projektu RESINDUSTRY

Partnerzy projektu RESINDUSTRY i ich interesariusze wspólnie wzięli udział w Trzecich Międzyregionalnych Warsztatach, których gospodarzem był Partner Wiodący projektu, czyli Politechnika Czeska w Pradze. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działającym w Oddziale ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji          i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Świętokrzyskich interesariuszy reprezentowali m.in. Eco Voltaika, Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o., Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, EkoEnergia Polska sp. z o.o. Podkreślono także międzynarodowy charakter spotkania dzięki udziałowi takich interesariuszy jak m.in. MPO (Czechy), FCG Fińska Grupa Konsultacyjna (Finlandia), CTAEX (Hiszpania), Ministerstwo Środowiska (Estonia), Izba Handlowa, WKÖ ( Austria), FXB Group Industry (Malta).

W dniu 22.10.2020 partnerzy projektu RESINDUSTRY oraz jego interesariusze mieli okazję zobaczyć i wybrać najlepsze przykłady wdrożenia technologii OZE w różnych sektorach przemysłu z każdego regionu. Prezentacje dobrych praktyk dowodzą, że takie projekty sprawdzają się bardzo dobrze, przynosząc beneficjentom i lokalnym społecznościom doskonałe efekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe.

Partnerzy projektu zebrali 70 przykładów najlepszych praktyk w swoich regionach w ciągu pierwszego roku trwania projektu. Spośród ww. 70 przykładów, 27 najciekawszych i najbardziej inspirujących zostało zaprezentowane podczas Trzeciego Warsztatu Międzyregionalnego. Partnerzy projektu oraz interesariusze ocenili wszystkie i z nich wybrali 10 najlepszych praktyk, które zostaną zamieszczone na Platformie Edukacyjnej dot. Polityki w programie Interreg Europe. Wyselekcjonowane najlepsze praktyki zostaną później ocenione przez eksperta. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z przyjemnością informuje, że konsorcjum partnerów i interesariuszy wybrało dwie z naszych Dobrych Praktyk, tj. Elektrownię Fotowoltaiczną o mocy do 1MW
w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych "HEKO"
oraz Panele PV w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Końskich. Serdecznie dziękujemy naszym interesariuszom za oddanie głosu i aktywny udział w wydarzeniu. 

Interreg Europe RESINDUSTRY

“Polityki dotyczące odnawialnych źródeł energii w przemyśle”

INTERREG EUROPE - PGI06158

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Master Class 2 (MC2)

Online

21 października 2020

 

21 października 2020 r.

Master Class 2 dla partnerów RESINDUSTRY

Master Class 2 poświęcony analizie rynkowej oraz ewaluacji regionalnej, organizowany przez Centrum Obsługi Inwestora
i Przedsiębiorczości działające w Oddziale ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odbył się w formie online 21 października 2020 r. W warsztatach wzięła udział Pani Anna Kucharczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz pracownicy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości tego samego Departamentu. W spotkaniu uczestniczyli również partnerzy międzynarodowi projektu RESINDUSTRY z Politechniki Czeskiej w Pradze, Uniwersyteckiego Centrum Efektywności Energetycznej Budynków (Czechy), Uniwersytetu Nauk Stosowanych Lahti (Finlandia), Agencji Energii Estremadura ( Hiszpania), Regionalnej Agencji Energii Tartu ( Estonia), Uniwersytetu Nauk Stosowanych Vorarlberg ( Austria), Ministerstwa Gozo ( Malta).  

     Główną ideą warsztatów było przedstawienie szablonu zbierania danych dla najbardziej reprezentatywnych branż regionów zaangażowanych w realizację projektu RESINDUSTRY oraz OZE, a także przedstawienie Analizy Rynkowej dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z informacjami statystycznymi, analizą branż i wnioskami, które posłużą do opracowania Wojewódzkiego Planu Działania.

Moderatorem Master  Class 2 była Tereza McLaughlin Vanova z Politechniki Czeskiej w Pradze, a prowadzącym dr. Tomasz Fiszer, ekspert Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tomasz Fiszer jest właścicielem firmy Trade-Off i konsultantem rynku energii w zakresie wykorzystania OZE w budynkach i przemyśle, audytów energetycznych, projektów, certyfikacji energetycznej. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami z branży OZE. Spotkanie zostało podzielone na 3 części.           W pierwszej części Pan Tomasz Fiszer wyjaśnił, jak działa proces inwestycji i zarządzania energią. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia przeprowadzania ocen i audytów energetycznych, wdrażania systemów zarządzania energią, a także monitorowania procesów związanych z wdrażaniem technologii energooszczędnych, w tym OZE w przemyśle. Część druga poświęcona była Analizie Rynku Województwa Świętokrzyskiego, sporządzonej przez Pana Tomasza Fiszera na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu omówiono metodologię zbierania i opracowania danych do analizy oraz wnioski dotyczące wdrażania technologii  OZE w regionach. Następnie odbyły się krótkie prezentacje partnerów projektu RESINDUSTRY na temat analizy swoich rynków regionalnych. Trzecia część spotkania składała się z propozycji najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków unijnych oraz innych działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej i jak najlepszego wykorzystania OZE w krajach partnerskich.

Master Class 2 zaangażował międzynarodowych partnerów poprzez pytania dotyczące faktycznego wykorzystania OZE w przemyśle w ich regionach. Dyskusja toczyła się również na temat promocji OZE w celu zwiększenia ich udziału w ogólnej produkcji energii.

Pierwotnie wydarzenie miało zostać przeprowadzone w siedzibie partnerów projektu z Gozo na Malcie. Ze względu na rozwijającą się pandemię  SARS-CoV2 odbyło się ono online. 

RESINDUSTRY ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu UE poprzez zmniejszenie jego energochłonności dzięki większej integracji OZE w procesie produkcji i wytwarzania energii. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zmniejszenie jego rachunków za energię, zwiększenie niezależności energetycznej krajów partnerskich, a tym samym oddzielenie ich kosztów energii  od geopolitycznych efektów zewnętrznych.

 

3 i 4 marca 2020 r.

To się opłaca! Austriacy wykorzystują OZE w przemyśle. Warsztaty dla uczestników projektu RESINDUSTRY w Vorarlberg, Austria.

 

W dniach 3 i 4 marca 2020 r. na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Vorarlbergu odbyło się drugie spotkanie RESINDUSTRY,
w którym wzięli udział partnerzy projektu, zainteresowane podmioty lokalne, regionalne i krajowe, wpływowe w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Wydarzenie zgromadziło uczestników obejmujących wszystkie cztery helisy - przemysł, rząd, środowisko akademickie i obywateli.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się ceremonią powitalną FHV, po której nastąpiła prezentacja partnera wiodącego na temat aktualnego stanu projektu. Štěpánka Holečková przedstawiła aktualny stan realizacji projektu. Następnie odbyła się dyskusja na temat zarządzania komunikacją i aktualnego rankingu projektu w Internecie. Dalsze dyskusje obejmowały analizę rynku Czech. Na koniec omówiono wyzwania i szanse, przed którymi stoi rząd Vorarlberg w stosowaniu polityk OZE w sektorze przemysłowym.

Następnego dnia odbyły się warsztaty międzynarodowe, obejmujące aspekt wdrażania polityki OZE w gospodarce o obiegu zamkniętym postrzegany przez międzynarodowy system innowacji, a także ramy odniesienia dla Przemysłu 4.0 dotyczące OZE. Ponadto zarówno krajowi, jak i międzynarodowi partnerzy oraz zainteresowane strony dowiedzieli się
o instrumentach polityki regionalnej stosowanych w sektorze przemysłowym i wdrażanych za pośrednictwem Digital Factory Vorarlberg.

W związku z tym wizyta studyjna koncentrowała się na pokazaniu Cyfrowej Fabryki Vorarlberg oraz przedstawieniu, w jaki sposób jej wydajność wspiera wdrażanie OZE
w regionie. Dzięki temu partnerzy i interesariusze mieli okazję lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne aspekty zielonej cyfrowej transformacji i cyfryzacji produkcji towarów wspierają odnawialne źródła energii.

 

 

RESINDUSTRY ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez zmniejszenie jego energochłonności poprzez większą integrację OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunku za energię, zwiększenie niezależności energetycznej, a tym samym oddzielenie kosztów energii od geopolitycznych efektów zewnętrznych. Aby osiągnąć te długoterminowe cele strategiczne, celem krótkoterminowym jest zwiększenie inwestycji w OZE w przemyśle poprzez ulepszenie promocji OZE.

GŁÓWNE CELE

 • 7 planów działania mających wpływ na 8,1 mln € SF i 2,5 mln € non SF
 • 90 uczestników o zwiększonej pojemności
 • 83 wydarzenia związane z uczeniem się polityki
 • 10 najlepszych praktyk w zakresie platformy nauki zasad
 • 7 ocen regionalnych, w tym analiza strategiczna technologii OZE dla regionalnego przemysłu i raporty KPI.

PARTNERZY PROJEKTU

 • Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersyteckie Centrum Energooszczędnych Budynków (CZ)
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych LAB (FI)
 • Agencja Energii Estremadury (ES)
 • Regionalna Agencja Energetyczna w Tartu (EE)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (PL)
 • Uniwesytet Nauk StosowanychVorarlberg (AT)
 • Ministerstwo Gozo (MT)

 


Galeria

Logo projektu RESINDUSTRYTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w AustriiTo się opłaca! RESINDUSTRY w Austrii
Udostępnij: