Regulamin Platformy B2B

Regulamin Platformy B2B

Regulamin Platformy B2B

§1

§

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Platformy B2B, którego właścicielem i wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 3. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do konkretnych usług.

§2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Platformy b2b.swietokrzyskie.pro za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kontrahent – użytkownik mający konto w Platformie, zarządzający swoimi danymi (np.: produktami, usługami, ofertami, itp.), ale nie mający dostępu do części administracyjnej.
 3. Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 4. Administratorzy Systemu – użytkownicy Platformy mający dostęp do części administracyjnej Platformy i funkcjonalności zgodnie z ich uprawnieniami.
 5. Moderatorzy – użytkownicy, którzy w części administracyjnej Platformy kontrolują informacje wprowadzane przez Kontrahentów.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - właściciel Platformy B2B.
 7. Baza firm – oznacza zbiór treści/danych dotyczący przedsiębiorców (w tym. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą) i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Urzędu Marszałkowskiego, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001r.
 8. Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach Platformy B2B, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 9. Platforma/Platforma B2B – oznacza stronę internetową o adresie b2b.swietokrzyskie.pro umieszczoną na serwerze Urzędu Marszałkowskiego, zawierającą m.in.:
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji;
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych celem lokalizacji przedsiębiorców i instytucji na mapie miast;
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych produktów i usług Kontrahentów prowadzących w ramach działalności gospodarczej ich sprzedaż;
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy artykułów i wiadomości opublikowanych na Platformie B2B;
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych ogłoszeń biznesowych Kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą;
 10. Ogłoszenie biznesowe – ogłoszenie o franczyzie, inwestowaniu, kupnie, sprzedaży, pomyśle na biznes, pracy, szkoleniach, współpracy biznesowej, zamianie/barterze zamieszczone przez Kontrahenta, który posiada konto na Platformie B2B.
 11. Oferta – produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana na Platformie B2B.
 12. Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy B2B.
 14. Firmy – podmioty gospodarcze znajdujące się w Bazie firm Platformy B2B.
 • §3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. Korzystanie z zasobów oraz rejestracja na Platformie są bezpłatne.
 2. b2b.swietokrzyskie.pro nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych na Platformie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o Ofertach handlowych, produktach, usługach, ogłoszeniach biznesowych zamieszczanych przez zarejestrowanych Kontrahentów.
 3. Urząd Marszałkowski w ramach Platformy świadczy następujące Usługi:
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych na Portalu;
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o Ofertach handlowych lub franczyzie, inwestowaniu, kupnie, sprzedaży, pomyśle na biznes, pracy, szkoleniach, współpracy biznesowej, zamianie/barterze publikowanych na Platformie przez Kontrahentów, przejście na witryny internetowe sklepów, których towary lub Oferty handlowe są wyświetlane na Platformie B2B;
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych na Platformie;
  • umożliwia stworzenie własnego profilu Kontrahenta;
 4. Urząd Marszałkowski dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie B2B były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu lub dostępności danego towaru lub Oferty handlowej, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego dana oferta lub towar pochodzi. Urząd Marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w informacjach o towarze lub Ofercie handlowej prezentowanych na Platformie B2B oraz na stronie internetowej Kontrahenta lub sklepu internetowego.
 5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Kontrahentem odbywa się na warunkach odrębnie określonych przez Kontrahenta oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Urząd Marszałkowski nie odpowiada za treść Ofert prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  • za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej na Platformie B2B;
  • za realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika u Kontrahenta;
  • z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Kontrahenta umowy kupna - sprzedaży towaru, treści Oferty handlowej, lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa;
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność towarów, a także prawdziwość i rzetelność informacji o towarach lub Ofercie handlowej, prezentowanych na Platformie B2B przez Kontrahentów.

§4

Zasady korzystania z serwisu

 1. Urząd Marszałkowski upoważnia Użytkownika do korzystania z Platformy i znajdującej się tam Bazy Firm wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Platformy są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • posiadanie konta e-mail (w przypadku chęci założenia przez Użytkownika Konta, odtąd staje się Kontrahentem);
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy firm przysługują Urzędowi Marszałkowskiemu.
 4. Użytkownik korzystając z Platformy nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych na Platformie, które pozostają własnością Urzędu Marszałkowskiego i jego Kontrahentów. Dane zamieszczone na Portalu nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się na Platformie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych na Platformie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy firm.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz firm udostępnionych na Platformie przysługują Urzędowi Marszałkowskiemu lub odpowiednim Kontrahentom posiadającym konto na Platformie. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Urząd Marszałkowski prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Ograniczenia w udostępnianiu treści Platformy określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą udostępniania danych z Bazy firm poprzez specjalne oprogramowanie udostępnianie przez Urząd Marszałkowski na podstawie odrębnych postanowień oraz stosownych umów.
 8. Urząd Marszałkowski zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Platformy bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Platformy.
 9. Zamieszczone w Platformie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Urząd Marszałkowski w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Platformy oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Platformy. W przypadku stwierdzenia przez urząd Marszałkowski naruszeń, Urząd Marszałkowski zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy.
 10. Zakazane jest umieszczanie na Platformie przez Użytkowników treści (w szczególności recenzji) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 11. Zakazane jest podawanie ceny oferowanych przez Kontrahenta produktów lub usług.
 12. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika i stworzeniu Profilu. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalonego podczas rejestracji.
 13. Logowanie jest dostępne również za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub Google +. Podczas logowania za pomocą tych serwisów są pobierane i przechowywane udostępnione przez Użytkownika dane takie jak: nazwa firmy, logo firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy (w tym adres przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność w miejscu zamieszkania).
 14. Użytkownik może:
  • Przeglądać oferty, ogłoszenia biznesowe, wiadomości.
 15. Kontrahent (użytkownik posiadający konto) może:
  • Zarządzać danymi firm i ich ofertami. Jeden Kontrahent może założyć wiele firm,
  • Zmienić swoje dane (oprócz loginu),
 16. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Platformy albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 17. Urząd Marszałkowski nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Platformie i aktywację Profilu.
 2. Zakładając Profil Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://b2b.swietokrzyskie.pro/rejestracja.
 5. Urząd Marszałkowski zapewnia wszystkim Kontrahentom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich modyfikację. Urząd Marszałkowski nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Kontrahenta, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji na Platformie. Urząd Marszałkowski przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, zawartą w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Poprzez rejestrację na Platformie i aktywację Profilu Kontrahent:
  • oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
 8. Kontrahent nie może posiadać więcej niż jednego Profilu oraz korzystać z Profili innych Kontrahentów.
 9. Kontrahent zobowiązuje się nie udostępniać swojego Profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
 10. Na podany adres poczty elektronicznej Kontrahent otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Profilu i umożliwia logowanie.
 11. Poprzez rejestrację na Platformie zostaje zawarta zostaje umowa na czas nieoznaczony.
 12. Każdy Kontrahent może rozwiązać umowę poprzez usunięcie z Serwisu swojego Profilu.
 13. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 14. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Kontrahenta jest niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.

§6

Odpowiedzialność

 1. Urząd Marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść i formę recenzji umieszczonych na Platformie przez Kontrahenta;
  • za podanie przez Kontrahenta, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  • za szkody spowodowane zawartością umieszczanych treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Kontrahentów;
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Platformy, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  • za skutki udostępnienia Profilu lub loginu i hasła do Profilu osobom trzecim.
 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Urząd Marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Platformy.
 4. Urząd Marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Platformy wykorzystują treści zawarte na Platformie.
 5. W żadnym przypadku Urząd Marszałkowski nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Platformy, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§7

Statystyki


Urząd Marszałkowski zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Platformy oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§8

Polityka prywatności

 

 1. Założenie przez Użytkownika Profilu i korzystanie z Serwisu wymaga podania loginu oraz adresu e-mail.
 2. Wycięty informacja o administratorze zawata jest w klauzuli informacyjnej.
 3. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Platformy w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w Platformie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu b2b.swietokrzyskie.pro.
 4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Administrator informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 6. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator Systemu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi Systemu na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

§9

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

tel. 41 342-14-87, e-mail:  iod@sejmik.kielce.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe umieszczone zostaną na stronie internetowej (Platforma B2B), na której przy pomocy wyszukiwarki Użytkownik będzie mógł przeszukiwać bazy danych celem uzyskania informacji o:
 • danych teleadresowych instytucji i przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • ich lokalizacji na mapie miast,
 • prowadzonej przez nich sprzedaży produktów i usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach którego powstał ten projekt lub do momentu odwołania zgody.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

§10

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zakładając Profil na stronach Platformy B2B Użytkownik oraz Kontrahent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, poprzez zaznaczenie przycisku wyboru – wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 swoich danych osobowych

- w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność w miejscu zamieszkania)
 • NIP
 • adres e-mail
 • numer telefonu

- w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną:

 • adres e-mail

w celu opublikowania ich na platformie B2B umieszczonej na serwerze Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.1

§11

Zgłaszanie zapytań do Administratora Platformy

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy oraz pytania dotyczące użytkowania Platformy należy składać na adres poczty elektronicznej b2b@swietokrzyskie.pro. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Urząd Marszałkowski rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.2

§12

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Platformy akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady korzystania z innych serwisów Urzędu Marszałkowskiego regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Kontrahentów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Urzędu.
 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Platformie.

Udostępnij: