Początek roku z nadwyżką eksportu

Data publikacji:

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń – luty 2020 r. wg informacji Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

Dane przedstawione przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pokazują, że jeszcze w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku eksport wzrósł o 4,1%
w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przykładowo, w omawianym okresie eksport do Niemiec, które pozostają naszym głównym partnerem handlowym,  wyniósł 10,8 mld euro i o 0,5% niż przed rokiem.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 12,3 mld euro, co oznaczało wzrost o 5,9% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość eksportu do poszczególnych krajów kształtowała się następująco: Francja – 2,6 mld (wzrost o 12,8%), Włochy – 1,8 mld (wzrost o 4%) i Hiszpania – 1,1 mld             (wzrost o 7,8%).

W przypadku krajów UE spoza strefy eksport osiągnął 6,6 mld (wzrost o 3,3% względem analogicznego okresu roku ubiegłego), przy spadku eksportu do Wielkiej Brytanii (2,3 mld euro, spadek o 7,2%) i Szwecji (1,1 mld euro, spadek o 0,5%), za to odnotowano rosnącą sprzedaż do Czech             w wys. 2,4 mld (wzrost o 3,1%). Początek roku charakteryzował się spadkiem kontaktów z krajami rozwiniętymi spoza UE o 1,8% (4,9 mld). Przy czym wzrosła sprzedaż do USA o 1,9% - 1,1 mld, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 13,6% - 2,3 mld.

Tab. 1. Dynamika handlu zagranicznego w pierwszych 2 miesiącach 2020 r.

 

Eksport styczeń – luty 2020

Import styczeń – luty 2020

W mld euro

Dynamika

W mld euro

Dynamika

Ogółem

39,9

4,1%

38,6

0,0%

Niemcy

10,8

-0,5%

8,4

-4,0%

Reszta strefy euro

12,3

5,9%

9,0

-1,7%

Kraje UE spoza euro

6,6

3,3%

3,7

-5,0%

Pozostałe kraje rozwinięte

4,9

-1,8%

3,8

1,6%

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

2,3

13,6%

3,0

3,7%

Kraje rozwijające się

3,0

22,5%

10,7

5,2%

Źródło: GUS i KIG

W tych samych miesiącach import wyniósł 38,6 mld, co stanowiło wartość identyczną jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Import z Niemiec sięgnął 8,4 mld euro i jednocześnie okazał się o 4,0% niższy niż przed rokiem. Import z pozostałych krajów zgodnie z tabelką nr 1.

Tabela nr 2 przedstawia strukturę obrotów wg towarów.

Tab. 2. Struktura obrotów wg towarów.

Nazwa

Styczeń – luty 2020

Eksport w mld euro

Udział %

Import w mld euro

Udział %

Ogółem

39,9

100,0

38,6

100,0

Żywność i zwierzęta żywe

4,3

10,9

3,0

7,7

Napoje i tytoń

0,8

1,9

0,3

0,7

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

0,8

2,1

1,0

2,7

Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne

0,8

2,1

2,8

7,3

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne

0,1

0,1

0,2

0,4

Chemikalia i produkty pochodne

3,8

9,4

5,5

14,1

Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec

7,0

17,5

6,3

16,2

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

15,4

38,7

13,7

35,5

Różne wyroby przemysłowe

6,7

16,9

5,5

14,1

Towary i transakcje niesklasyfikowane

0,1

0,3

0,5

1,2

Źródło: GUS i KIG