Szansa udziału w międzynarodowym projekcie RESINDUSTRY

Data publikacji:

RESINDUSTRY - czy Twoja firma wykorzystuje energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych? Weź udział w naborze!

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. RESINDUSTRY – Policies for Renewable Energy Sources in industry” (Polityka dotycząca efektywnego wykorzystania rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle), zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim.  

 

Regionalna Grupa Interesariuszy zaangażowana zostanie w działania podejmowanew ramach Projektu  w celu podjęcia współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Interesariusze, nie tylko zostaną zaproszeni do udziału w zaplanowanych spotkaniach i wyjazdach, ale także będą aktywnie uczestniczyć we wprowadzeniu ulepszeń w lokalnych politykach. Powyższe przyczyni się do zwiększenia zdolności we wprowadzaniu do naszego regionu praktyk, które pozwolą na poprawę funkcjonowania podmiotów prowadzących swoją działalność z wykorzystaniem OZE.   

Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem, popularyzacją oraz badaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.  

Podmioty, które chciałyby włączyć się we wspólne działania na rzecz efektywnego wykorzystania OZE w województwie świętokrzyskim w ramach projektu RESINDUSTRY zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:

agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl lub tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl.

 

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 15:00 na powyżej wskazane adresy e-mail.

 

PROJEKT RESINDUSTRY jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki