Działalność COIiP

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Działania COIiP koncentrują się w obszarze gospodarczej promocji Świętokrzyskiego, obejmującej w szczególności obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na terenie województwa, bądź nawiązaniem współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami. Centrum podejmuje kroki w kierunku promocji pomysłów gospodarczych firm regionalnych na rynkach zagranicznych w obliczu potrzeby wzmocnienia zdolności innowacyjnych wymuszonej wzrostem konkurencyjności gospodarek zagranicznych. Oddział nawiązał i kontynuuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz klastrami branżowymi w celu wspierania MŚP w dążeniu do sieciowania wspólnych przedsięwzięć, rozwijania działalności na rynki zagraniczne, kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu, jak i Polski poza granicami kraju. 

Przyciąganie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozytywne trendy w kwestii zarobków w przedsiębiorstwach wpłyną również na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem z województwa, tym samym zahamują wyludnianie regionu. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do promocji gospodarczej województwa, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Rozwijanie współpracy biznesu rodzimego z kapitałem zagranicznym to również przyciąganie inwestycji poprzez tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz ich udostępnianie, tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz baz danych przedsiębiorstw eksporterów, gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych w województwie świętokrzyskim, szukających Inwestora strategicznego, gromadzenie podstawowych danych statystycznych o województwie oraz ich udostępnianie PAIiH oraz zainteresowanym inwestorom, gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno-prawnych w województwie możliwych do realizacji z udziałem inwestora zagranicznego oraz ich udostępnianie, obsługę w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji, przygotowanie i obsługę misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa. przekazywanie inwestorom wszelkich posiadanych i niezastrzeżonych prawem informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o:

  • misjach handlowych lub inwestycyjnych,
  • konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu,
  • planach ekspansji zagranicznych inwestorów operujących na obszarze województwa świętokrzyskiego,
  • formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COIiP i władze województwa,
  • znacznej poprawie infrastruktury w regionie,

W latach 2016 – 2020 COIiP realizuje projekt promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego, prowadzącej do jego rozwoju gospodarczego, wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych, podniesienia potencjału proeksportowego przedsiębiorstw oraz wzmocnienia rozpoznawalności regionu pod kątem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem 7 inteligentnych specjalizacji regionu. Projekt ma na celu zbudowanie spójnego modelu promocji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Projekt zakłada promocję gospodarczą regionu na rynkach zagranicznych, wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw, promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej za granicą, stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.


Galeria

Przedstawiciele firm zagranicznych 1Przedstawiciele firm zagranicznych 2Przedstawiciele firm świętokrzyskich na Targach MSV BrnoPrzedstawiciele firm świętokrzyskich na Targach MSV Brno 2Przedstawiciele firm zagranicznych Zamek Królewski w SandomierzuStoisko świętokrzyskich firm z branży spożywczejPrzedstawiciele firm zagranicznych Sanatorium MarconiRuiny zamku w ChęcinachRynek w SandomierzuTargi KielceSzybowce nad PonidziemSanatorium Marconi
Udostępnij: